Հերմինե Ավագյան

Հերմինե Ավագյան
արձակագիր

Աչ­քե­րիս մեջ ե­րեք պա­տե­րազմ կա. ա­ռա­ջին պա­տե­րազմն իր հետ տա­րավ ման­կութ­յունս և որ­պես հուշ թո­ղեց հորս լու­սան­կա­րը՝ սև շր­ջա­նա­կի մեջ: Երկ­րորդ պա­տե­րազ­մին դեմ հան­դի­ման կանգ­նե­ցի ապ­րե­լու վճռա­կա­նութ­յամբ և թե­կուզ ըն­կեր­ներ կորց­րե­ցի, բայց զույգ տղա­ներ լույս աշ­խարհ բե­րե­ցի: Այս վեր­ջին պա­տե­րազ­մը (ե­թե վեր­ջի­նը լի­նի) ա­մե­նա­դա­ժանն էր: Ե­թե ա­ռա­ջին պա­տե­րազ­մը հաղ­թե­ցինք ինք­նա­շեն ու սա­կա­վա­թիվ զեն­քե­րով, ա­պա այս մե­կում զենք ու զի­նամ­թեր­քով, կա­նո­նա­վոր բա­նա­կով հան­դերձ՝ կորց­րե­ցինք ձեռք­բե­րա­ծը: ­Մեր բո­լոր պա­տե­րազմ­նե­րի պատ­մութ­յու­նը լի է դա­վադ­րութ­յուն­նե­րով, այս վեր­ջի­նը՝ ա­ռա­վել ևս… Ե­րեկ ի­մա­ցա, որ ­Վազ­գե­նա­շենն էլ են հանձ­նել. դա այն գյուղն է, ո­րի ա­զա­տագր­ման մար­տե­րում զոհվել է հայրս, ով Ար­ցախ­յան պա­տե­րազ­մի խի­զախ հրա­մա­նա­տար­նե­րից է ե­ղել: Գ­յու­ղի դպրո­ցի դա­սա­րան­նե­րից մե­կը հորս ա­նու­նով է, իսկ գյուղ տա­նող ճա­նա­պար­հին՝ հորս զոհ­ված տե­ղում, հու­շա­քար կա: Իմ որ­դի­նե­րը այ­լևս հնա­րա­վո­րութ­յուն չեն ու­նե­նա այն­տեղ ծա­ղիկ­ներ դնե­լու, բայց նրանք կհի­շեն ի­րենց պա­պի հե­րո­սա­կան պատ­մութ­յու­նը: Ես ու­զում եմ հարց ուղ­ղել բո­լոր դա­վա­դիր ու­ժե­րին. ես ու որ­դի­ներս և ինձ նման­նե­րը հպար­տա­նա­լու շատ բան ու­նենք, այդ հպար­տութ­յու­նը մեր հայ­րերն են մեզ թո­ղել, մենք հե­րո­սա­կան պատ­մութ­յուն­ներ ու­նենք մեր սե­րունդ­նե­րին պատ­մե­լու, իսկ ձեր զա­վակ­նե­րը ի՞նչ ունեն ձեր մա­սին պատ­մե­լու, ո՞րն է ձեր պատ­մութ­յու­նը, պատ­մեք ձեր զա­վակ­նե­րին, ես էլ կգամ լսելու: ­Մեր հայ­րե­րը ար­յամբ են ստո­րագ­րել հաղ­թա­նա­կի տակ, իսկ հող հանձ­նող­նե­րը ին­չո՞վ են ստո­րագ­րել այս ա­մո­թա­լի պար­տութ­յու­նը: Ար­յան դի­մաց կա՞ մի բան, որ ձեռք ենք բե­րել: Երբ հայրս զոհ­վեց, մար­դիկ մորս մո­տով գլխի­կոր էին անց­նում, հի­մա այն­քան մարդ կա, ո­րոնց մո­տով ոչ թե գլխի­կոր, այլ ընդ­հան­րա­պես չգի­տենք, թե ինչ­պե՞ս ենք անց­նե­լու, անց­նե­լու տեղ չի լի­նի…

22.11.2020
­Հեր­թը հա­սավ ­Վազ­գե­նա­շե­նին…
Այ­սօր 8 տա­րե­կան Ար­մենն ինձ հարց տվեց.
– ­Մամ, էն ժա­մա­նակ պա­պին զենք էր սար­քում, էն ժա­մա­նակ զենք չկար, բայց հաղ­թե­ցինք: ­Հիմա զենք կար, ին­չո՞ւ չհաղ­թե­ցինք…

Հ.գ – ­Նե­րիր, պապ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *