Արքմենիկ Նիկողոսյան

Լուսանկարը` Վիկա Չեմբարցևայի

Հա­րա­բե­րութ­յան տե­սակ­ներ ու ձ­ևեր կան, որ այդ­պես էլ ի­րար չեն հան­դուր­ժում, թե­պետ ա­մե­նից շատ հենց դրանց պա­րա­գա­յում է հա­րա­բե­րում աս­վա­ծը կա­յա­նում: Գրողն այդ­պես էլ չի հան­դուր­ժում կյան­քը, ի­րա­կա­նութ­յու­նը, ա­նընդ­հատ ձգտում է յու­րո­վի տես­նել այն, ձ­ևա­փո­խել է ու­զում, ու երևի այդ պատ­ճա­ռով է կյան­քը չի սի­րում գրո­ղին:
Գրաքն­նա­դատն այդ­պես էլ չի հան­դուր­ժում գրո­ղին, նա կար­ծես թե ի սկզբա­նե տե­սել է կա­տար­յա­լը, ու երևի ճիշտ է հայտ­նի ա­սույ­թը՝ յու­րա­քանչ­յուր քննա­դատ չկա­յա­ցած գրող է՝ բայց ոչ հեգ­նա­կան, այլ կա­տար­յա­լը տե­սա­ծի ի­մաս­տով, ու նա՝ քննա­դա­տը  ա­նընդ­հատ ձգտում է ուղ­ղոր­դել գրա­կա­նութ­յու­նը դե­պի այն վայ­րերն, ուր ին­քը ե­ղել է, ու երևի այդ պատ­ճա­ռով է, որ գրո­ղը չի սի­րում գրաքն­նա­դա­տին:
Ու այդ­պես՝ գրո­ղը չի նե­րում քննա­դա­տին ի­րեն մեկ­նա­բա­նե­լու հա­մար, ճիշտ այն­պես՝ ինչ­պես կյան­քը չի նե­րում գրո­ղին իր մեկ­նա­բա­նութ­յու­նը: Ու այդ­պես՝ նրանք միշտ ի­րար չհան­դուր­ժե­լով ու չսի­րե­լով մշտա­պես հա­րա­բեր­վում են, ա­ռանց ի­րար ուղ­ղա­կի գո­յութ­յուն չու­նեն, ինչ­պես չարն ու բա­րին, եր­կինքն ու եր­կի­րը, դժոխքն ու դրախ­տը…
Ու այս հա­րա­բե­րու­մի մեջ ա­մե­նից հե­տաքր­քիրն այն է, որ ժա­մա­նա­կի հո­լո­վույ­թում մո­ռաց­վում է կյան­քը՝ հիշ­վե­լով միայն ըստ գրա­կա­նութ­յան պատ­կեր­վա­ծի, ու ժա­մա­նա­կի հո­լո­վույ­թում մո­ռաց­վում է գրաքն­նա­դա­տը՝ հիշ­վե­լով միայն այս կամ այն գրո­ղի ու ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան ա­ռի­թով…
Հայ ի­րա­կա­նութ­յան մեջ գրո­ղի ու քննա­դա­տի հան­դի­պադր­ման գե­ղա­գի­տա­կան-ստեղ­ծա­բա­նա­կան-մշա­կու­թա­բա­նա­կան պա­րագր­կում­նե­րով ըստ պատ­շա­ճի վեր­լու­ծում­ներ բա­ցա­ռիկ քիչ կան, ու այդ բա­ցա­ռիկ քի­չութ­յունն էլ բե­րել է հատ­կա­պես գրաքն­նա­դա­տի դե­րի ու ա­րար­քի ըն­կա­լու­մի, վե­րա­բեր­մուն­քի, գնա­հա­տու­մի թյուր ու զա­վեշ­տա­լի ըն­կա­լում­նե­րի: Խորհր­դա­յին տա­րի­նե­րին «ռե­ժիմ» կոչ­վա­ծը ինչ-որ կերպ ա­պա­հո­վում էր նոր­մալ հա­րա­բե­րու­մի պատ­րանք: Բայց հատ­կա­պես ան­կա­խութ­յան շրջա­նում գրող-քննա­դատ հա­րա­բե­րու­մի մա­կար­դա­կը վե­րած­վեց շու­կա­յա­կա­նի, ու Հրանտ Մաթևոս­յա­նի՝ 1990-ա­կան­նե­րի սկզբին ար­տա­հայ­տած տագ­նա­պը գնա­լով ա­հագ­նա­նում է՝ «Ե­րեկ­վա պե­տա­կա­նութ­յան պայ­ման­նե­րում ա­ռա­ջա­ցած պրո­ֆե­սիո­նալ գրաքն­նա­դա­տութ­յան իշ­խող բար­ձունքն ենք կորց­նում, հա­մա­կար­գը ցրիվ է գա­լիս, «շկո­լա» ենք կորց­նում, գի­տա­կան մա­կար­դակ, մտքի ռե­ժիմ: Ու­ժեղ­նե­րը գրա­կա­նութ­յուն ստեղ­ծում են և ի­րենց ճա­նա­պարհն էլ կբա­ցեն ու հրա­պա­րակ կգան: Ափ­սոս գրաքն­նա­դա­տութ­յու­նը: Գրաքն­նա­դա­տութ­յու­նը պետք է վար­ձատր­վի, պետք է պե­տա­կա­նո­րեն խրա­խուս­վի»:
Հստակ ար­ժե­հա­մա­կար­գի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը ար­ժեզր­կեց քննա­դա­տի խոս­քը, հա­յաս­տան­յան գրա­կան տա­րա­ծութ­յան մեջ գրաքն­նա­դա­տութ­յու­նը, ինչ­քան էլ ի­րեն դրս­ևո­րեց, ինչ­քան էլ իր գործն ա­րեց, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, չըն­կալ­վեց այն ա­ռա­քե­լութ­յամբ, որ ի­րենն էր, ու գրաքն­նա­դատն էլ չըն­կալ­վեց այն ճիգ ու ջան­քով, որ ի­րենն էր, այլ մնաց որ­պես կար­ծիք հայտ­նող, գո­վեստ հնչեց­նող կամ պար­սա­վանք թա­փող մե­կը, որն այդ կերպ իր բա­րե­կամ­նե­րին, ըն­կեր­նե­րին, թայ­ֆա­կից­նե­րին, թշնա­մի­նե­րին, չու­զող­նե­րին է ի ցույց դնում: Ու գրո­ղը լավ քննա­դատ հոր­ջոր­ջեց նրան, ով իր մա­սին գրում էր, ու վատ քննա­դատ հոր­ջոր­ջեց նրան, ով իր մա­սին չէր գրում, ա­վե­լին՝ ով իր թշնա­մու մա­սին էր գրում…
Անձ­նա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի պարզ­ման, ա­նա­ռողջ մթնո­լոր­տի, հա­վակ­նոտ մի­ջա­կութ­յուն­նե­րի ա­ռա­ջա­մար­տի­կութ­յան դժվար պայ­ման­նե­րում Գրի­գոր Հա­կոբ­յա­նի ու Սեյ­րան Գրի­գոր­յա­նի պես տա­ղան­դա­վոր մար­դիկ հե­ռա­ցան գրաքն­նա­դա­տութ­յու­նից՝ քա­նի՞սը չտե­սան նրանց հե­ռա­նա­լը, քա­նի՞սը լսե­ցին նրանց լռութ­յու­նը, քա­նի՞սը ափ­սո­սա­ցին…
Ու հա­կա­ռակ բո­լո­րի մռայլ կան­խա­տե­սում­նե­րի՝ ե­րի­տա­սարդ ու տա­ղան­դա­վոր գրաքն­նա­դատ­ներ աս­պա­րեզ ե­կան, հա­վա­տա­վո­րի ջան­քով, գրա­կա­նութ­յան սի­րով.  քա­նի՞սը ու­րա­խա­ցան, քա­նի՞սը քա­ջա­լե­րե­ցին, ընդ­հա­կա­ռա­կը՝ իբր չնկա­տե­ցին, իբր ար­հա­մար­հե­ցին, դեռ շուտ է ա­սա­ցին…
Ու եր­կու դեպ­քում էլ ի­րենց մա­սին նրանց խոս­քի թա­քուն ու ջեր­մե­ռանդ սպա­սու­մով…
Ու տնա­բույծ և ձեռ­նա­սուն «գրաքն­նա­դատ­ներ» աս­պա­րեզ ե­կան, որ է՜լ­ ա­վե­լի ար­ժեզր­կե­ցին քննա­դա­տի խոս­քը, մղե­ցին Լ­ևոն Խե­չո­յա­նին «Գրաքն­նա­դա­տի կար­ծիքն ա­վե­լի շատ հե­ռու է ինձ­նից, քան մո­տիկ, ա­վե­լի շատ նա իր ու­ղե­ղում թա­փա­ռող մտքե­րի հետևից է գնում, քան` իմ մտահ­ղաց­ման» ար­դեն, ցա­վոք, թ­ևա­վոր դար­ձող միտքն հնչեց­նել: Ու մի­ջակ գրո­ղին, ա­վաղ, ձեռն­տու է այս ա­մե­նա­թող վի­ճա­կը, ար­ժեզրկ­ված խոս­քի պայ­ման­նե­րում յու­րա­քանչ­յու­րի խոսքն է ար­ժե­քա­վոր…
Պաշ­տոն ու ազ­դե­ցութ­յուն ու­նե­ցող ո­րոշ գրող­ներ եր­բեմն նաև ազ­նիվ­նե­րին գայ­թակ­ղե­ցին, փող ու­նե­ցող­նե­րը մրցա­նակ­նե­րի ան­վան տակ քննա­դատ­նե­րին կա­շա­ռե­ցին, ու, ա­վաղ, ա­վաղ, ա­վաղ, ի­րենց ու մյուս­նե­րի գրա­կա­նութ­յու­նը դրա­նով չա­փան­շե­ցին, հա­վա­տա­ցին ու հա­վա­տաց­րին, ա­վաղ…
Ափ­սոս գրաքն­նա­դա­տութ­յու­նը…
Ու գրո­ղը քննա­դա­տի հետ բա­նա­վի­ճե­լը ա­նի­մաստ հա­մա­րեց, նրան ար­հա­մար­հեց, գրածն ար­հա­մար­հեց, ու ա­վե­լի զար­հու­րե­լի է այն, որ այդ ար­հա­մար­հան­քը չտես­նե­լով՝ գրաքն­նա­դատ­ներն են ի­րար ար­հա­մար­հել սկսել, ի­րենց գո­վեր­գած գրող­նե­րի՝ ի­րենց հաս­ցեին ուղղ­ված գո­վեստ­նե­րից ոգևոր­ված…
…ու ե­թե 19-րդ ­դա­րում Վիկ­տոր Հյու­գոն տագ­նա­պե­լով տագ­նա­պում էր, թե տպագ­րութ­յան գյու­տը կսպա­նի ճար­տա­րա­պե­տութ­յու­նը, այդ­պի­սի տագ­նապ այ­սօր իմ մեջ է ու օ­րե­ցօր ա­վե­լի է ա­հագ­նա­նում, ու թեև Հրան­տին պի­տի կրկնեմ՝ «Ափ­սոս գրաքն­նա­դա­տութ­յու­նը», բայց նրա պես այդ ափ­սո­սութ­յու­նը չպի­տի կա­պեմ հա­մա­կար­գի փլուզ­ման հետ, չպի­տի ա­վա­ղեմ, որ «գրաքն­նա­դա­տութ­յու­նը պի­տի վար­ձատր­վի, պե­տա­կա­նո­րեն պետք է խրա­խուս­վի», պի­տի ցա­վով ա­սեմ, որ դա էլ չի փրկի, ո­րով­հետև ա­վե­լի մեծ վտանգ եմ տես­նում, գրաքն­նա­դա­տութ­յան՝ իր բուն ի­մաս­տով, ան­պետ­քութ­յունն եմ այ­սօր զգում…
…­ ո­րով­հետև Ֆեյս­բուքն ու մյուս սո­ցիա­լա­կան տա­րա­ծութ­յուն­նե­րը, «քո­մեն­թե­լու» սան­ձար­ձա­կութ­յու­նը կսպա­նի գրաքն­նա­դա­տութ­յու­նը, ե­թե ար­դեն իսկ չի սպա­նել:
Քննա­դա­տի մեծ դիա­լոգն այդ­պես էլ չի կա­յա­նում, ու այ­սու­հետ երևի չի էլ կա­յա­նա: Ո­րով­հետև ի՞նչ­ էր գրո­ղի ու­զա­ծը. էն գո­վես­տի խոս­քը, որ հնչեց­նում ես իր մա­սին բա­նա­վոր, ան­պայ­ման գրա­վոր հնչեց­նես, որ նախ՝ ա­սա­ծիցդ ետ չկանգ­նես հան­կարծ, և ա­պա՝ որ այդ մա­սին աշ­խարհն ի­մա­նա: Ֆեյս­բու­քում ու այ­լուր քո­մենթ­նե­րը ե­կել են փո­խա­րի­նե­լու այդ ա­մե­նին: Գրա­վոր, փաս­տա­ցի խոսք է՝ աշ­խարհն է տես­նում:
Ու, ա­վաղ, նույն Ֆեյս­բու­քում գրաքն­նա­դա­տի ու «պադ­յեզդ­ցի» տղա­յի, աղջ­կա, հարևա­նի քո­մենթ ու լայք կոչ­վա­ծը գրո­ղի հա­մար ար­դեն նույնն են ու նույ­նար­ժեք են, կարևո­րը քա­նակն է, ու քա­նա­կը պար­ծե­նա­լու ա­ռիթ է…
Ու, ցա­վոք, շատ քչե­րի մեջ այն գի­տակ­ցութ­յու­նը կա, որ դա ըն­դա­մե­նը մրցակ­ցութ­յու­նը, որ­տեղ ոչ միայն գրաքն­նա­դատն է ան­տես­ված, այլև ի­րենց իսկ գրա­ծը…
Ու ես, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, մի փոք­րիկ լա­վա­տե­սութ­յամբ ու­զում եմ հու­սալ, որ այդ շատ քչե­րի գի­տակ­ցութ­յու­նը վաղ­վա մեր ընդ­հա­նուր գրա­կան դաշ­տի գի­տակ­ցութ­յունն է լի­նե­լու, ու ճահ­ճից դուրս գա­լու ջանքն ու ճի­գը պայ­մա­նա­վո­րո­ղը…
Մյուս­նե­րը թող շա­րու­նա­կեն մրցակ­ցել, գրո­ղը տա­նի…
Բայց, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, ափ­սոս գրաքն­նա­դա­տութ­յու­նը…

Տպագրվել է Գրեթերթ, 2012, թիվ 4

No Comments

 1. Վհահրամ Աթանեսյան January 9, 2016 at 12:10 am - Reply

  ,- քննադատը հիշում է Հրանտ Մաթեւոսյանին: Ի՞նչ է : Դա անհատական որակ չէ, հանրային է, երբ կյանքի պետական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, ռազմա-պաշտպանական, մի խոսքով՝ բոլոր, դրսեւորումները գնահատվում են ոչ թե նպատակահարմարության, այլ՝ պահանջվածության ընկալմամբ, եւ այդ շարքում նաեւ՝ գրականությունը: Սիստեմը քանդվեց: Եւ ինչպես բարձրակարգ, կուլտուրական սրճարանների, որտեղ կարելի է հանգիստ նստել եւ խոսել արվեստից, փիլիսոփայությունից, քաղաքականությունից,- ահա այդ կուլտուրական հաստատությունների կողքին ծլեցին անկիրթ -ները, ճիշտ այդպես էլ կուլտուրական, մտքի ռեժիմին ենթարկվող գրականության հետ ասպարեզ եկավ պոեզիան, արձակը, դրամատուրգիան, եւ -ների հեղինակ կոչվածներն շտապեցին հռչակագրել, որ , իսկ քննադատությունը շվարեց, որովհետեւ եթե , ներողություն, իգանդամի գովք է անում եւ նրան գովում են որպես , որովհետեւ կայքն իրենն է, ընթերցողն՝ ինքը, բայց հրապարակային չես կարող կեղծիքը բացահայտել, եթե մի ուրիշ գրում է օժանդակ բայով եւ դարձյալ , քննադատն ինչպե՞ս էր ասելու, որ դա գրականություն չէ, պոեզիա չէ, նույնիսկ պոեզիայի պարոդիա չէ: Ասելու էր, եթե… մտքի ռեժիմին ենթակա Նիկոլ Աղբալյան լիներ, որ Չարենցի առաջին գնահատողն ու ամենաթունոտ քննադատն էր, երբ այլեւս հայրենիքում չէր, Պարսկաստան էր անցել: Ահա՝ քննադատը, որ գիտի՝ դեպի խորհրդային Հայաստան վերադարձ չկա այլեւս, բայց հանուն հայ գրականության նշավակում է Չարենցի ձախությունները…Ունե՞նք Աղբալյանի նման մտքի եւ դաստիարակվածության ռեժիմին իրեն ենթարկեցրած մեկը: Ունե՞նք մեկը, ում օրը, ինչպես գրողի օրը, սկսվում եւ ավարտվում է գրասեղանի մոտ: Ունե՞նք այն Անհավակնոտին, ով քննադատության տողերը գրելիս նախընտրի , , ոճը: Ունե՞նք Մեկին, որ հայ գրողի մասին խոսելիս չհիշի Կավկային, Կամյուին, Բորխեսին… Զավեշտ չէ՞… Հրանտ Մաթեւոսյանի վիպակի հերոսն ինչպե՞ս է ասում՝ ես իմ կյանքն ինչու՞ պիտի ըստ Անտոնիոնիի ապրեմ: Ես իմ հայ գրողին ինչու՞ եմ Բորխեսի է չափով չափում: Եւ վերջապես՝ քննադատի հավակնոտության մասին. Հրանտ Մաթեւոսյանին Հրանտ ասելու համար Մաթեւոսյանի նման հարցնեմ. …

 2. Սևակ Հովհաննիսյան August 9, 2017 at 5:24 pm - Reply

  Ողջոյն, մեր շատ սիրելի Ա. Նիկողոսյան.

  Կարդացի Ձեր նիւթը եւ մեկանաբանութիւնները. ամէն բան խառն է, այո:

  Բայց, եթէ Դուք թոյլատրելի կը համարեք՝ մի փոքրիկ քննադատութիւն էլ, զուգորդուած իմ անսահման յարգանքով Ձեր նկատմամբ, անձամ Ձեզ եմ ցանկանում ուղղել.

  Դուք ունեք հաղորդաշար՝ ՛՛Բարձր Գրականութիւն՛՛ անունով, որտէղ անընդհատ անդրադառնում, մեկնաբանում եք գրականութեան համաշխարհային մեծութիւններին: Բան չունեմ ասելու, բայց ես կը կարծեմ, որ նրանցից որոշներին ուղղուած Ձեր գովեստեների մեջ առկա են չափազանցումներ: Այնպիսի տպաւորութիւն է, որ ոչ մի հայ գրող երբեք չէր կարող բարձրանալ գրականութեան այդ անմատոյց ծերպերը: Դա նուաստացնում է մեզ, խանգարում մեր ազգային ինքնագիտակմանը եւ ստեղծում է նեգատիւ վերաբերմոնք … Այդպիսի բարձր գնահատակնները ուղղուած այլ ազգի գրողներին, զուգորդուած մերի նկատմամբ լռութեամբ կամ սահմանափակութեամբ, մի տեսակ նուաստացուցիչ են հայ գրողի ու հայ գրականութեան համար, քանի որ մենք էլ ունենք լաւ գրողներ՝ կարօտ Ձեր հանճարեղ մեկնութիւնների … Միգեւցե իմ անձի շուրջ լուտանքների տարափ տեղայ
  ընթերողը, համաձայն ֆբ-եան՝ Ձեր նշած ՛՛սանձարձակ՛՛ մթնոլորտի, բայց ես ռիսկ ունեմ արտահայտելու իմ անձնական կարծիքը. հայ գրականութիւնը Ձեր կողմից ակնհայտորեն անտեսվում է: Իսկ Ձեր գովերգած գրականութիւնը կարդում ենք՝ լաւ գործերի կողքին յաճախ հանդիպում ենք աննիւթ, ասելիք չունեցող, անհասկանալի երկերի, որոնք պարզապէս, մեր ամօթից դրդուած՝ ստիպուած ենք ՛՛հանճարեղ՛՛ համարել, այլապէս՝ մեզ կխարազանեն ՏԳԻՏՈՒԹԵՆ, բաթամտութեան և այլն անարգանքի գործիքներով …

  Շնորհակալութիւն.
  Ամենաբարի ցանկութիւններով Ձեր մշտական ունկնդիր եւ ընթերցող Սեւակ Յովհաննէսեանց.

Leave A Comment