Ն­ման­վել եմ
ե­գիպ­տա­կան
մու­միա­յի,
մար­մինս
զմուռ­սով է
պատ­ված,
խե­ժը բռնել է
կո­կորդս,
ու բա­ռը, դեռ
չար­տա­բեր­ված,
սա­ռել է շուր­թե­րիս,
ներսս էլ է զմռսված,
ու ե­րակ­նե­րումս
սառ­նութ­յուն է
հո­սում։
Բայց ես ինձ
կտա­վի մեջ
փա­թաթ­ված
մու­միա չեմ
զգում,
այլ՝ կտա­վին
նկար­ված
ու ջրե­րում լո­ղա­ցող
սառ­ցա­բե­կոր,
ո­րը ցե­րեկ­նե­րը
թաքն­վում է
ար­ևից,
իսկ գի­շեր­նե­րը
փնտրում սառ­ցե
ամ­րո­ցը
«Ձ­յու­նե թա­գու­հու»։

***

Գն­չու­հի չեմ,
գու­շա­կութ­յուն­ներ
չեմ ա­նում,
բայց քո ձեռ­քի
ա­փի մեջ
ան­սո­վոր ու
խճճված
գծեր կան,
ո­րոնք նման են
այն ճա­նա­պարհ­նե­րին,
ո­րոն­ցով ես
ան­ցել եմ
նա­խորդ դա­րասկզ­բին։
Ան­ցել եմ՝ ու­սե­րիս
քո բաճ­կո­նը մաշ­ված,
մա­զերս գլխար­կի տակ
հա­վա­քած,
ու դեմքս քո­ղով
ծած­կած,
իսկ կո­շիկ­ներս՝
ձեռ­քիս,
ո­րով­հետև
նա­խորդ դա­րասկզ­բին
կա­նա­ցի սպոր­տա­յին
կո­շիկ­ներ չկա­յին,
իսկ հա­գիս
կո­շիկ­ներն ինձ
ան­հար­մար էին թվում։
Թե՝ դե­պի ու՞ր էի
գնում…
Գ­նում էի դե­պի
գե­տը
Եփ­րատ,
այն­տեղ՝
Եփ­րա­տի ա­փին,
Մի տուն կար.
փոքր ու սի­րուն
տուն,
դի­մա­ցը՝
ծաղ­կա­շատ այ­գի,
թզե­նի­ներ
ու շատր­վան,
շե­մին վա­նա կա­տու
կար,
մի աչ­քը՝ բաց,
մյու­սը՝ փակ։
Տա­նը ան­սահ­ման
տաք էր՝
հա­յաց­քիդ պես,
բայց թե­յը
սե­ղա­նին
ար­դեն սա­ռել էր…

ՎԵՆԵՏԻԿՅԱՆ
ՄՈԳՈ

Երկն­քից կախ­վել էր
Մի ան­տուն ե­րազ…
բար­ևե­ցի,
ծի­ծա­ղեց,
ժպտա­ցի,
եր­գեց,
ձայն տվե­ցի,
հա­զար ու մի
գույ­ներ թա­փեց,
թի­թեռ­ներ թռան
վառվ­ռուն,
վե­նե­տիկ­յան մո­գո­ներ
սկսե­ցին շուրջս
պտտվել…
Իսկ իմ ե­րազ­նե­րից
միայն անձրև է
թափ­վում,
ու մի ագ­ռա­վա­կերպ
թռչուն
իր հա­զա­րամ­յակ­ներ
ձգվող թռիչքն է
կրկնում..

***

Լու­սան­կար, լու­սար­ձակ
լու­սին,
ինձ թվա՞ց,
թե՞ ի­րոք
աչքս կպել էր
կես ճամ­փին,
գնաց­քում,
քո ու­սին,
քո մա­սին
գրած վեր­ջին
տո­ղին,
իսկ քո մա­սի­նը
ի­րա­կա­նում
քո մա­սին էլ չէր
այլ՝ քեզ հա­մար,
որն ի սկզբա­նե
գրվել էր
իբրև նա­մակ,
բայց լիբ­րե­տո
դար­ձավ
ու եր­գեց
ե­րա­մից ու­շա­ցած
մի թռչու­նի
հա­մար,
բայց թռչունն այդ
այդ­պես էլ
ե­րա­մին
չհա­սավ…

***

Մի օր ինձ կփնտրես
Ու չես գտնի,
ո­րով­հետև ինչ-որ
մի կե­տում,
կան­գուն շի­նութ­յան
տե­ղում
փլա­տակ դար­ձած
կլի­նեմ՝
բարձր ձայ­նից,
աղ­մու­կից
հրա­վա­ռութ­յու­նից,
ո­րով­հետև իմ
հի­շո­ղութ­յան մեջ
և­ ուն­կե­րում
դեռ պայթ­յուն­ներն են
վեր­ջին…
Մի օր ինձ կփոր­ձես
լսել թանձր լռութ­յան
մի­ջից,
բայց կրկին սխալ­ված
կլի­նես,
ո­րով­հետև ինձ տրվա­ծը
ա­վե­լի շատ լռութ­յուն էր,
քան բա­ռը,
իսկ դու, ինչ­պես միշտ,
լռութ­յա­նը ա­կանջ
չես դրել,
այլ սուզ­վել ես
զրնգուն ձայ­նե­րի մեջ…
Մի օր ինձ կփնտրես
Կամ…
չես փնտրի…

***

Անձր­ևը թա­կում է
ան­ծա­նոթ դռներն
ու հարց­նում.Ձեր տա­նը չի՞
գտնվի մի տաք
անկ­յուն ինձ հա­մար,
հոգ­նել եմ ա­նի­մաստ
թափ­վե­լուց,
թռչնի թևին թռչե­լուց
ու թռչնի թևե­րը թրջե­լուց,
կեղծ ժպտա­լուց
ու քահ-քահ ծի­ծա­ղե­լուց։
Գի­տեմ՝
հո­ղը չո­րութ­յու­նից
Ճա­քել ու սպա­սում է ինձ,
բայց նա չգի­տի, որ
ես հոգ­նել եմ ցե­խի
մեջ վազվ­զե­լուց,
մինչև ծնկներս ցե­խի մեջ
խրվե­լուց ու
ծանր ոտ­քերս մի կերպ
քարշ տա­լուց…
Աձր­ևը թա­կում է իմ
դուռն ու ա­սում.

Ա­րի միա­սին
ջրենք հո­ղը,
նա մեր կա­րիքն ու­նի։
Հե­տո ես պա­րում եմ
թաց հո­ղին,
ու անձր­ևը լաց է լի­նում
իմ աչ­քե­րով…
Ու չգի­տեմ՝ ե՞ս եմ
ա­վե­լի խենթ,
թե՞ անձր­ևը,
ո­րով­հետև
անձր­ևից հե­տո
էլ խենթ չեմ,
սո­վո­րա­կան եմ ու
ա­ռօ­րեա­կան,
ո­րով­հետև
անձրևն իր հետ
տա­նում է իմ բո­լոր
խեն­թութ­յուն­նե­րը։

Leave A Comment