Լիլիթ Բաղդասարյան/ Մտա պատրանք

Ես չեմ հո­րի­նել այս խա­ղը,Ինչ-որ մե­կը վա­ղուց խա­ղում է մեզ… Իսկ ե­թե…Կաս­կած. ճեղք՝ ա­ռաս­տա­ղին: Եր­կու կող­մից սեղմ­ված, եր­կու կողմ ձգվող, ան­շարժ, խո­րը …

Խաչիկ Գրիգորյան/ Օրապահի չգրված օրագրից

«Զ­գա՛ստ կանգ­նիր,մի՛ հեն­վիր,Ֆ­լոյդ մի՛ մռռա քթիդ տակ,մի՛ քնիր,մի՛ ծխիր…մտա­ծում ես՝թա­քուն մտա­ծիր,մի՛ կա­րո­տիր…մի՛ կա­րո­տիրմի՛ կա­րո­տիր…»Աստ­ված հի­մա նե­ղա­ցել է, որ նույ­նիսկ իր տված պատ­վի­րան­նե­րը …

Գարսու/ 44 գիր ճակատից

Խուզ հատված վերջաբանից Հան­դի­սա­տե­սը թող տես­նի իր օ­տա­րումն ինքն ի­րե­նից, երբ Սա­սուն­ցի Դավ­թի ձիու քա­մա­կը մտած այ­լա­բա­նութ­յան կող­քով կանց­նի, կմտնի եր­կա­թու­ղա­յին կա­յա­րան, …

Երվանդ Վարդանյան/ Փնտրտումների համառոտ պատմություն

Այս­տեղ ես կպատ­մեմ եր­ջա­նիկհան­դի­պում­նե­րի մա­սին։­Լեո­նիդ ­Դո­բի­չին Փնտ­րումն ա­նընդ­հատ է։ ­Ցան­կա­ցածն ու­նի իր փնտրտու­քի պատ­մութ­յու­նը. սո­վո­րա­կան կեն­ցա­ղա­յին փնտրտու­քից մինչև գո­յա­բա­նա­կան փնտրում­նե­րը ու­ղեկ­ցում են …

Միհրան Հովհաննիսյան

2 ՊՇ 2 հգմ քա­ջա­րի մար­տիկ­նե­րին, ո­րոն­ցից շա­տե­րը հա­մալ­րե­ցին ան­մահ­նե­րի շարքը Նո­րըն­ծա սպա­յի աչ­քե­րը փայ­լե­ցին, երբ լսեց, որ ա­ռա­վոտ­յան բարձ­րա­նում են դիր­քեր: …

Գարսու/ Գիր… Էնդշ­պիլ

-Դեբ­յուտ՝ սկզբնա­խաղ, միտ­տենշ­պիլ՝ միջ­նա­խաղ, էնդշ­պիլ՝ վերջ­նա­խաղ,- ու­ժեղ հե­ռա­ցո­ղի պինդ աչ­քե­րով բա­ցատ­րեց Ա­րոն­յան Լ­ևո­նը: Խաղն ընդ­հատ­վեց եր­րորդ քայ­լով ու շա­րու­նակ­վեց զրույ­ցով։ Եր­կար զրու­ցե­ցին …

Խաչիկ Գրիգորյան/ Պատ՝ երազ մը

Արթ­նաց­րու ինձ, մա՛մ։­Դա­սից չե՞մ ու­շա­նում։­Գո­նե մեջքս թաց չի՞։­Բա… նա­խա­ճա՞շս։Արթ­նաց­րու ինձ, մամ…­Վիզ ծռե­ցիր, որ սո­խա­կը բա­լիդ հա­մար տա­ղե­րով քուն բե­րի, բայց բա­զեն բե­րեց …

Արման Բուռնազյան/ Էսսե հայի մասին

Իսկ ի՞նչն է էս կյան­քում հա­յին հեշ­տութ­յամբ տրվել։ Չ­գի­տես էլ՝ ինչ ա­սես։ Գ­նա, հա­սիր ­Հայ­կի ժա­մա­նակ­նե­րը, ուր ազ­գի պոր­տա­լա­րը նոր էր կտրվում, …

Գարսու/ 44 գիր ճակատից

գիր…­­Սար­մատ կամփետր­վա­րի 28­­Հո­վո­յի ծննդյան օ­րը: Ե­ռաբ­լուր:Ե­ռա­գույն քա­մի:­­Մար­տա­կան ­­Խաչ:­­Հետ­մա­հու:­­Հո­վո­յի հայ­րը ցա­վից գլոր­վեց շիր­մաբլ­րից ցած:­­Դեռ գե­րեզ­ման­ներ են փոր­վում:­­Պա­տե­րազ­մի տա­րում՝ ­­Հո­վո­յի ծննդյան հա­ջորդ օ­րը նա­հանջ …

Լիլի Արամի/ Սառույց 9

­Հատ­ված պա­տե­րազ­մից ­Շունն ու­տում է իր կե­րը, խա­ղում մի քիչ ու գոհ է։ ­Նա­յում եմ, ու­զում բալ­կո­նից նե­տել։ Էն­պես բու­թի է հա­յաց­քը։ …

Արամ Փարսադանյան

Ե­թե ինձ հարց­նեին Ե­թե մի ան­գամ կյան­քում ինձ հարց­նեին, թե որն է աշ­խար­հի ա­մե­նա­գե­ղե­ցիկ քա­ղա­քը, բայց հարց­նեին այն­պես, որ հնա­րա­վոր լի­ներ ինչ-որ …

Աշոտ Ստեփանյան

Աշոտ Ստեփանյան արձակագիր ­ Մենք հաղ­թե­ցինք պա­տե­րազ­մում, ­Սա­կայն պարզ­վում է՝ պարտ­վե­ցինք… ­Մեսչ­յան ­Դա­ռը հո­ղը ամ­պե­րից իջ­նում էր վրաս, աչ­քերս թար­թում էի ու կո­րում, …

Անահիտ Ղազախեցյան

Անահիտ Ղազախեցյան բանաստեղծ այստեղ, որտեղ տունն է դե արի ու ապրիր սովորական ծեսերը շարունակելով. լվացքն առավոտյան, սուրճը վեցից հետո՝ չխմած այդպես էլ, …

Կարեն Մանուչարյան

Կարեն Մանուչարյան գրականագետ Ին­չու՞ պարտ­վե­ցինք… ­­Նախ՝ ա­սեմ, որ պա­տե­րազ­մա­կան ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի շրջապ­տույ­տում միայն խիստ պայ­մա­նա­կա­նո­րեն կա­րե­լի է օգ­տա­գոր­ծել «հաղ­թա­նակ» բա­ռը, ո­րով­հետև պա­տե­րազմն ինք­նին …

Մարինա Գևորգյան / ՆՈՅԵՄԲԵՐ 22

Մարինա Գևորգյան բանաստեղծ Աշ­նան ա­ռա­վո­տը կախ­վել է օ­դում. իս­կը հի­շո­ղութ­յունը ծան­րա­ցած սրտով գնա­ցող օր է։­ Մի ան­տես ձեռք հո­րի­զո­նի պա­րան­նե­րին փռել է …

Անի Հովհաննիսյան

Անի Հովհաննիսյան արձակագիր ­Պա­տե­րազ­մը… պա­տե­րազ­մը մեր պատ­մութ­յան դա­սագր­քե­րում սև ­տա­ռե­րով շա­րադր­ված բա­ռերն էին ու հե­րոս­նե­րի նկար­նե­րը, ո­րոնց դեմ­քե­րին տղա­նե­րը բեղ ու մո­րուք …

Հերմինե Ավագյան

Հերմինե Ավագյան արձակագիր Աչ­քե­րիս մեջ ե­րեք պա­տե­րազմ կա. ա­ռա­ջին պա­տե­րազմն իր հետ տա­րավ ման­կութ­յունս և որ­պես հուշ թո­ղեց հորս լու­սան­կա­րը՝ սև շր­ջա­նա­կի …