Currently browsing

Page 3

Մերի Փանոսյան

ես սիրուց շատ բան չեմ հասկանում.ուղղակի օրը էլ օր չէ,ու ես էլ ես չեմ։ես սիրուց շատ բան չեմ հասկանում.ուղղակի ես փշրում եմ …

Արթուր Հայրապետյան/ Աստծու մենակը

՛ Մեր այ­գու ծա­ռե­րը չո­րա­ցել են։ Կա­նա­չը բարձ­րա­ցել, ծած­կել է ծա­ռե­րը։ Ծա­ռե­րի բո­յին բուս­նած կա­նա­չը ծած­կել է լճա­կը։ Լ­ճա­կը չի եր­ևում, ճա­հիճ …

Գարսու/ 44 գիր ճակատից

Խուզ հատված վերջաբանից Հան­դի­սա­տե­սը թող տես­նի իր օ­տա­րումն ինքն ի­րե­նից, երբ Սա­սուն­ցի Դավ­թի ձիու քա­մա­կը մտած այ­լա­բա­նութ­յան կող­քով կանց­նի, կմտնի եր­կա­թու­ղա­յին կա­յա­րան, …

Երվանդ Վարդանյան/ Փնտրտումների համառոտ պատմություն

Այս­տեղ ես կպատ­մեմ եր­ջա­նիկհան­դի­պում­նե­րի մա­սին։­Լեո­նիդ ­Դո­բի­չին Փնտ­րումն ա­նընդ­հատ է։ ­Ցան­կա­ցածն ու­նի իր փնտրտու­քի պատ­մութ­յու­նը. սո­վո­րա­կան կեն­ցա­ղա­յին փնտրտու­քից մինչև գո­յա­բա­նա­կան փնտրում­նե­րը ու­ղեկ­ցում են …

Միհրան Հովհաննիսյան

2 ՊՇ 2 հգմ քա­ջա­րի մար­տիկ­նե­րին, ո­րոն­ցից շա­տե­րը հա­մալ­րե­ցին ան­մահ­նե­րի շարքը Նո­րըն­ծա սպա­յի աչ­քե­րը փայ­լե­ցին, երբ լսեց, որ ա­ռա­վոտ­յան բարձ­րա­նում են դիր­քեր: …

Լիլիթ Բաղդասարյան/ դե­պեր­սո­նա­լի­զա­ցիա. ռե­ցի­դիվ­ներ

Ի­րա­կա­նութ­յան ան­բա­վա­րա­րութ­յան սինդ­րո­մը վե­րած­վում է քրո­նիկ գոր­ծըն­թա­ցի՝ ա­վե­լի ու ա­վե­լի հա­ճախ հան­դի­պող սրա­ցում­նե­րով, կար­ճատև ռե­մի­սիա­նե­րով և­ ա­րագ պրոգ­րե­սիա­յով, որ ստի­պում է ա­վե­լի …

Արփինե Վարդանյան/ Կատո՛ւ

-­ ­Կա­տո՛ւ,- ինձ այս մա­կան­վամբ ­Սե­րո­բը կնքեց դեռ հնե­րում, այն ժա­մա­նակ­նե­րում, երբ ջա­հել էի, ու ինքն էր ջա­հել։ ­Լավ ի­մաս­տով չէր ա­սում։ …

Նարե Վարուժանի/ Remorse

-Հայրս գա­րե­ջուր է ու­զում։Ու ա­մեն ան­գամ այս­պես էի ա­նում։Գա­րե­ջուր։ Գա­րե­ջուր։ Եր­բեմն օ­ղի, եր­բեմն էլ փո­ղո­ցա­յին ծեծկռ­տուք ու կապ­տուկ­ներ։-Հայրս գա­րե­ջուր է ու­զում, տվե՛ք։Խա­նութն …

Լիլիթ Կարապետյան/ Եզակի ցատկ

­­­Մեկ­նար­կը տրվում է ա­ռաս­տա­ղից մահ­վան պա­րա­նի փո­խա­րեն կախ­ված փո­շոտ լամ­պի ա­ղոտ լույ­սով: Եր­կար ո­րո­նում­նե­րից հե­տո ուր­վագծ­վում է սե­ղա­նի առջև նստած ա­կա­նա­տե­սի ստվե­րը: …

Կարինե Նահապետյան

հիշում եմդադարըձայնըճիչըդադարըէլիդադարը հիշում եմ նրանցովքեր եկանհափշտակեցինովքեր տարանովքեր չվերադարձանհիշում եմ հպումըսակայն ովքե՞ր էին նրանքարդեն կարևոր չէհիշում եմ՝ասացի դե, մի անգամ ենք ապրում,-և հերթական …

ՋԵՍԱՀ/ Ալ մո­նու­մենտ կամ մեծ մու­թը

(հատ­ված վե­պից) (Ա­մե­նուր ո­չինչն է, բան չկա, թե­կուզ ձևի հա­մար: Մա­րին շա­րու­նակ խո­սում է, խո­սում, բա­ռերն ի­րար լղճե­լով՝ խմբվում-վե­րա­նում, իսկ հա­ջորդ օ­րը …

Լուսինե Եղյան/ Երկիր–պատ

(հատված) —ինչ խաղաղ են մայրամուտները ուինչ ընթացիկ ջղաձգումներըէս փոքր մայրուղիներում, էս մեծ տարակուսանքներիու հրետակոծված բախումների մեջ:խոսել սիրո մասին,երբ շուրջդ խորացող պատերազմ էու …

Նոունեյմ

ռեպ Պատուհան ոչնչի մեջ և այս գիշեր ես արթնացաբարձր հնչող մի աղմուկիցծխում էի պատուհանի մոտմինչ անձրևն էր կաթում վրասորոշեցի դուրս գալ քայլելև …

Գարսու/ Գիր… Էնդշ­պիլ

-Դեբ­յուտ՝ սկզբնա­խաղ, միտ­տենշ­պիլ՝ միջ­նա­խաղ, էնդշ­պիլ՝ վերջ­նա­խաղ,- ու­ժեղ հե­ռա­ցո­ղի պինդ աչ­քե­րով բա­ցատ­րեց Ա­րոն­յան Լ­ևո­նը: Խաղն ընդ­հատ­վեց եր­րորդ քայ­լով ու շա­րու­նակ­վեց զրույ­ցով։ Եր­կար զրու­ցե­ցին …

Խաչիկ Գրիգորյան/ Պատ՝ երազ մը

Արթ­նաց­րու ինձ, մա՛մ։­Դա­սից չե՞մ ու­շա­նում։­Գո­նե մեջքս թաց չի՞։­Բա… նա­խա­ճա՞շս։Արթ­նաց­րու ինձ, մամ…­Վիզ ծռե­ցիր, որ սո­խա­կը բա­լիդ հա­մար տա­ղե­րով քուն բե­րի, բայց բա­զեն բե­րեց …

Աիդա Հարությունյան/ Չգիտեմ

Ես գիտեմ, որ այն,ինչ Նիցշեն ասել է, ճիշտ է,բայց և այնպես,ես տեսա փոքրիկ երեխայի դեմքը փողոցում, և այն գեղեցիկ էր:Է. Փ. Չգիտեմ …

Մարիամ Ալոյան/ Կարմիր կոշիկներ

Ար­բան­յակ, երկ­նա­յին մար­մին, ո­րը պտտվում է ո­րո­շա­կի հե­տագ­ծով (ու­ղե­ծիր) մեկ այլ մարմ­նի շուր­ջը (օ­րի­նակ` մո­լո­րա­կի) տիե­զե­րա­կան տա­րա­ծութ­յու­նում, ձգո­ղութ­յան ու­ժի ազ­դե­ցութ­յան տակ։ -Ե­վա՞ …

Սուրեն Աբրահամյան/ Խռովարար այլագիրը

­Դա­վիթ Մ­շե­ցու «Այ­լա-գրութ­յուն» (2020) ժո­ղո­վա­ծուն հե­ղի­նա­կի ա­ռա­ջին գիր­քը չէ, բայց ո­րո­նում­նե­րի ճա­նա­պար­հի ի­րա­կան ա­նակն­կալն է: ­Մինչ այդ Մ­շե­ցին ծա­նոթ էր ինձ հե­ռուս­տա­հա­ղոր­դում­նե­րից …

Դիանա Անդրոմեդա/ Չծնված Աստծո մահը

Չծնված Աստծո մահը Զրուցելուց և խնկահոտՄաքառումից առաջ,Եվ հագնելուց հետո մարմին,Ես մերկացա պատշաճ։Եվ մերկացում դա չկոչվեց՝Մագիլներում կյանքի,Համեղ էի ինձ չփորձածՍուրբ բերանում վանքի։Եվ ճահճահամ …