Արսեն Վարդանյան

Արսեն Վարդանյան բանասեր, ուսուցիչ ­­Հայ ժո­ղովր­դի պատ­մութ­յան է­ջե­րում հա­ճախ ենք կար­դում պա­տե­րազմ­նե­րի մա­սին, գրե­թե ա­մեն սե­րունդ կյան­քի այս կամ այն փու­լում տե­սել է պա­տե­րազ­մի սար­սա­փե­լի դեմ­քը։ Այս սե­րունդն էլ բա­ցա­ռութ­յուն չէր։ Զար­հու­րե­լի պա­տե­րազ­մը մեզ­նից խլեց լու­սե կյան­քեր, ե­րա­զանք­ներ, հա­վատ ու հայ­րե­նիք…. Եվ նո­րից կա­րող ենք վկա­յա­կո­չել ­­Խո­րե­նա­ցու «Ող­բը»… Այս պա­տե­րազ­մում պարտ­վել ենք բո­լորս. հաղ­թել են […]