Կարեն Մանուչարյան

Կարեն Մանուչարյան գրականագետ Ին­չու՞ պարտ­վե­ցինք… ­­Նախ՝ ա­սեմ, որ պա­տե­րազ­մա­կան ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի շրջապ­տույ­տում միայն խիստ պայ­մա­նա­կա­նո­րեն կա­րե­լի է օգ­տա­գոր­ծել «հաղ­թա­նակ» բա­ռը, ո­րով­հետև պա­տե­րազմն ինք­նին …