Կարեն Մանուչարյան

Կարեն Մանուչարյան գրականագետ Ին­չու՞ պարտ­վե­ցինք… ­­Նախ՝ ա­սեմ, որ պա­տե­րազ­մա­կան ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի շրջապ­տույ­տում միայն խիստ պայ­մա­նա­կա­նո­րեն կա­րե­լի է օգ­տա­գոր­ծել «հաղ­թա­նակ» բա­ռը, ո­րով­հետև պա­տե­րազմն ինք­նին մե­ծա­գույն պար­տութ­յուն է։ Պա­տե­րազմն արդ­յունք է մարդ­կա­յին հո­գու խոր անկ­ման, ո­րով­հետև այն սպա­նում է ա­մե­նայն մարդ­կա­յի­նը։ Ինչ­ևէ, վե­րա­դառ­նամ նախ­նա­կան հար­ցին՝ աչ­քիս ա­ռաջ ու­նե­նա­լով «պար­տութ­յուն» բա­ռի ա­վե­լի նեղ և «սո­վո­րա­կան» իմաս­տը. ին­չո՞ւ պարտ­վե­ցինք։ Թշ­նա­մու […]

Անիրագործելի հավանականը Էլֆիք Զոհրաբյանի «Ճիլիմոնը» պատմվածքում / Կարեն Մանուչարյան

Էլֆիք Զոհրաբյանի «Հոգեվիճակ 13» ժողովածուի առաջաբանի հեղինակ Լիլիթ Անտոնյանը համառոտ կերպով խոսել է նաև «Ճիլիմոնը» պատմվածքի մասին: Հղում տալով Միխայիլ Բախտինին՝ հեղինակը կարևորել է գլխավոր կերպարի ներքին մենախոսության և դիալոգիզմի (երկխոսայնության) արտահայտությունները1: Լ. Անտոնյանը հենց սրա հիմքի վրա տվել է կերպարի ընդհանուր բնութագիրը. «Ի՞նչն է նրան հատուկ: Խորամանկությունը, ամբաստանությունը, զրպարտանքը, ինքնագնահատանքի գերաճն ու ագահությունը: Սա […]

Categories Uncategorized