folie à plusieurs* / ՄԵՐԻ ՇԱՐՈՅԱՆ

«Արդեն քանի՞ ժամ». հարցնում է ինքը և շարունակում քայլելը: Եվս մի քայլ և, թվում է, ուղին կվերջանա, ևս մի քայլ և պետք …