­Լենգս­թոն Հ­յուզ/ Շ­նոր­հա­կա­լութ­յուն, տի­կին

Լենգսթոն Հյուզ. ամերիկացի բանաստեղծ, արձակագիր, և դրամատուրգ:
Հյուզը համարվում է Հարլեմյան Վերածննդի դարաշրջանի մշակութային շարժման առաջատար և ազդեցիկ գրող, ինչպես նաև՝ «ջազային պոեզիան» հայտնագործողը:

Նա խո­շո­րա­մար­մին կին էրեր­կար ժա­պա­վեն­նե­րով մեծ քսա­կը շե­ղա­կի գցած ու­սե­րին, ո­րի մեջ մուր­ճից ու մե­խից բա­ցի ա­մեն ինչ կար: ­Մե­նակ քայ­լում էր գի­շե­րով մոտ ժա­մը տասն­մե­կին, երբ մի տղա վա­զեց հետ­ևից և ­փոր­ձեց խլել քսա­կը: Տ­ղան, հետ­ևից քա­շե­լով, միան­գա­մից պո­կեց քսա­կի ժա­պա­վե­նը: ­­Բայց փո­խա­րե­նը գո­ղաց­վա­ծը ամ­բող­ջութ­յամբ վերց­նե­լու, ինչ­պես ինքն էր հու­սով, ծան­րութ­յու­նից կորց­րեց հա­վա­սա­րակշ­ռութ­յու­նը և ­մեջ­քի վրա ըն­կավ մայ­թին` ոտ­քե­րը բարձ­րաց­րած վերև. խո­շո­րա­մար­մին կի­նն­ ուղ­ղա­կի շրջվեց և­ ոտ­քով հար­վա­ծեց կա­պույտ ջին­սով հե­տույ­քին: Այ­նու­հետև կռա­ցավ, բռնեց տղա­յի շա­պի­կից և ­թա­փա­հա­րեց այն­քան, մինչև ա­տամ­նե­րը կափ­կա­փե­ցին:
Ա­պա ա­սաց.-­­Վերց­րո՛ւ դրա­մա­պա­նակս և ­բե՛ր այս­տեղ:
­­Շա­րու­նա­կե­լով բռնած պա­հելտղա­յին մո­տեց­րեց գետ­նին հնա­րա­վո­րութ­յուն տա­լով կռա­նալ և ­վերց­նել քսա­կը: ­­Հե­տո ա­սաց.

-­­Հի­մա դու չե՞ս ա­մա­չում քե­զա­նից:
Տ­ղան, ո­րի շա­պի­կից ա­մուր բռնած էր դեռ, ա­սաց` ա­յո՛:

-Ին­չի՞ հա­մար էիր խլում:

-Ես չէի ու­զում:

-Ս­տում ես,- ա­սաց կի­նը:
Այդ ժա­մա­նակ եր­կու-ե­րեք մարդ կանգ ա­ռան՝ նա­յե­լու, ու ան­ցան, իսկ ո­մանք մնա­ցին կանգ­նած:

-Ե­թե քեզ բաց թող­նեմ, կփախ­չե՞ս,- հարց­րեց կի­նը:

-Ը՜մմ, ա­յո՛:

-Այդ դեպ­քում չեմ թող­նի,- ա­սաց կի­նը և ­շա­րու­նա­կեց բռ­­նած պա­հել:

-­­Նե­րե­ցե՛ք, տի­կի՛ն, ես շատ եմ զղջում, նե­րե­ցե՛ք,- շշնջաց տղան:

-­­Հըմ, հը՜մ, դեմքդ էլ կեղ­տոտ է: Իմ մեջ մեծ ցան­կութ­յուն ա­ռա­ջա­ցավ լվա­նալ դեմքդ քո փո­խա­րեն: ­­Տա­նը ոչ ոք չու­նե՞ս, որ քեզ հու­շի դեմքդ լվա­նա­լու մա­սին:

-Ը՜մմ, ո՛չ,- ա­սաց տղան:

-Այդ դեպ­քում այս ե­րե­կո կլվա­նաս,- ա­սաց կի­նը` քա­շե­լով վա­խե­ցած տղա­յին իր հետ­ևից:
­­Նա տասն­չորս-տասն­հինգ տա­րե­կա­նի տեսք ու­ներ, սպոր­տա­յին կո­շիկ­նե­րով ու կա­պույտ ջին­սով նման էր փխրուն ու վայ­րի ու­ռե­նու:

-­­Դու կլի­նես իմ տղան: Ես կսո­վո­րեց­նեմ քեզ տար­բե­րել ճիշ­տը սխա­լից: Իսկ ա­մե­նա­քի­չը, որ կա­րող եմ հի­մա ա­նել քեզ հա­մար, դեմքդ լվա­նալն է: ­­Քաղ­ցա՞ծ ես:

-Ո՜չ,- եր­կա­րաց­նե­լով ա­սաց տղան,- ես միայն ցան­կա­նում եմ, որ ինձ բաց թող­նեք:

-Ես քեզ ձանձ­րաց­րի՞ մինչև այս անկ­յուն հաս­նե­լը:

-Ո՛չ:

­­-Բայց դու ինքդ ես գործ բռնել ինձ հետ,- ա­սաց կի­նը:- Ե­թե կար­ծում եսայս շփու­մը եր­կար չի տևե­լու, խոր­հուրդ կտամ մեկ ան­գամ ևս մ­տա­ծել: Իսկ ե­թե մտա­փոխ­վես, պա­րո՛ն, հի­շի՛ր տի­կին ­Լո­ւել­լա ­­Բա­տես ­­Վա­շինգ­տոն ­­Ջոն­սին: Տ­ղա­յի դեմ­քն­ ան­մի­ջա­պես պատ­վեց քրտին­քով ու սկսեց ձգվել: ­­Տի­կին ­­Ջոն­սը կանգ­նեց, պտտեց­րեց նրան իր առջև և վ­զից բռնած շա­րու­նա­կեց քաշք­շել նրան փո­ղո­ցով: Երբ հա­սան դռան մոտ, տղա­յին տա­րավ մի­ջանցք, ա­պա` տան հետ­նա­մա­սում գտնվող մեծ, խո­հա­նո­ցան­ման կա­հա­վոր­ված սեն­յակ: ­­Վա­ռեց լույ­սն­ ու դու­ռը թո­ղեց բաց: ­­Մեծ տան մեջ լսվում էին մյուս սեն­յակ­նե­րի կեն­վոր­նե­րի ծի­ծաղն ու խո­սակ­ցութ­յու­նը: Ո­մանք դու­ռը է­լի բաց էին թո­ղել, այն­պես որ տղան գի­տեր, որ ի­րենք մե­նակ չեն այն­տեղ: ­­Սեն­յա­կի մեջ­տե­ղում էլ կի­նը դեռ բաց չէր թող­նում նրա վի­զը:

-Ի՞նչ է քո ա­նու­նը:

-­­Ռո­ջեր,- պա­տաս­խա­նեց տղան:

-­­Հի­մա, ­­Ռո­ջե՛ր, գնա՛ և լ­վա՛ դեմքդ,- ա­սաց կի­նը, ո­րից հե­տո վեր­ջա­պես ա­զատ թո­ղեց տղա­յին: ­­Ռո­ջե­րը նա­յեց դռա­նը, ա­պա` կնո­ջը, նո­րից նա­յեց դռա­նը և գ­նաց լոգարան:

-­­Թող ջու­րը հո­սի այն­քան, մինչև տա­քա­նա,- ա­սաց կի­նը:- Այս­տեղ մա­քուր սրբիչ կա:

­­-Դուք ինձ տա­նե­լու եք բա՞նտ,- կռա­նա­լով լվա­ցա­րա­նի վրա` հարց­րեց տղան:

-Ո՛չ, այդ դեմ­քով քեզ ոչ մի տեղ էլ չեմ տա­նի,- ա­սաց կի­նը: – Ես փոր­ձում էի շուտ տուն հաս­նել, որ մի բան պատ­րաս­տեմ ու­տե­լու հա­մար, իսկ դու խլում ես դրա­մա­պա­նակս: Եր­ևի դու չես էլ ընթ­րի, քա­նի որ ուշ է ար­դեն: Այն­պես չէ՞:

­­-Տա­նը ինձ ոչ ոք չի սպա­սում:

-Այդ դեպ­քում միա­սին կու­տենք,- ա­սաց կի­նը:- Ես հա­վա­տա­ցած եմ` դու քաղ­ցած ես կամ էիր, դրա հա­մար էլ փոր­ձում էիր խլել դրա­մա­պա­նակս:

-Ես կա­պույտ զամ­շից կո­շիկ էի ու­զում,- ա­սաց տղան:

-­­Լավ, ինչ-որ զամ­շից կո­շի­կի հա­մար կա­րիք չկար խլե­լու իմ դրա­մա­պա­նա­կը,- ա­սաց տի­կին ­­Լո­ւել­լա ­Բա­տես ­­Վա­շինգ­տոն ­­Ջոն­սը:- ­­Դու կա­րող էիր խնդրել ին­ձա­նից:

­­-Տի­կի՛ն:
­­Ջու­րը հո­սում էր տղա­յի դեմ­քի վրա­յով, նա նա­յեց տիկ­նո­ջը, ա­պա եր­կար լռութ­յուն տի­րեց, շա՜տ եր­կար լռութ­յուն, ո­րից հե­տո տղան սրբեց դեմ­քը, չի­մա­նա­լով ինչ ա­նելնո­րից սրբեց ու շուռ ե­կավ մտա­ծե­լով, թե ինչ պի­տի ա­նի հե­տո: ­­Դու­ռը բաց էր: ­­Նա կա­րող էր այդ­տե­ղից թռչել մի­ջանցք և ­փախ­չել, փախ­չել, փախ­չել, փախ­չե՜լ:
­­Քիչ անց կի­նը, որ նստած էր մահ­ճա­կա­լի վրա, ա­սաց.

-Ես էլ եմ ե­րի­տա­սարդ ե­ղել և ­ցան­կա­ցել եմ բա­ներ, որ չէի կա­րող ու­նե­նալ:
­­Նո­րից լռութ­յուն: Տ­ղան զար­մա­ցավ, հե­տո մռայլ­վեց:

­­-Հըմ-հը՜մ, մտա­ծում էիրկա­սեմ բայց, այն­պես չէ՞: ­­Դու մտա­ծում էիրես կա­սեմ «բայց ես չէի խլում ու­րի­շի դրմա­պա­նա­կը»: ­­Բայց ես դա չէի ա­սե­լու:- ­­Դա­դար, լռութ­յուն:- Ես էլ եմ ա­րել բա­ներ, ո­րոնց մա­սին ո՛չ ­քեզ եմ պատ­մե­լու, տղա՛ս, ո՛չ­ էլԱստ­ծուն, ե­թե, ի­հար­կե, նա չգի­տի ար­դեն դրանց մա­սին: Այն­պես որ, նստի՛ր ­մի քիչ, մինչև ու­տե­լու մի բան կպատ­րաս­տեմ մեզ հա­մար: Ի դեպ, կա­րող ես սան­րել մա­զերդ, այդ­պես ա­վե­լի ներ­կա­յա­նա­լի տեսք կու­նե­նաս: ­­Սեն­յա­կի մյուս անկ­յու­նում վա­րա­գույ­րի հետ­ևում, գա­զօ­ջախ ու սառ­նա­րան կար: ­­Տի­կին ­­Ջոն­սը ան­ցավ վա­րա­գույ­րի մյուս կող­մը: ­­Նա չէր հետ­ևում տղա­յինտես­նե­լու նա պատ­րաստ­վո՞ւմ է փախ­չել, թե՞ ոչ, ոչ էլ քսա­կին էր նա­յում, որ դրված էր մահ­ճա­կա­լին: Իսկ տղան հոգ էր տա­րել այդ մա­սին և նս­տել սեն­յա­կի հե­ռու մի անկ­յու­նում այն­պես, որ ցան­կու­թան դեպ­քում կի­նը կա­րո­ղա­նար աչ­քի պո­չով նա­յել ի­րեն: ­­Նա ու­զում էր, որ տի­կի­նը վստա­հի ի­րեն, և ­չէր ու­զում ի­րեն սխալ հաս­կա­նա հի­մա:

-­­Ձեզ որ­ևէ բան հար­կա­վոր չէ՞ խա­նու­թից՝ կաթ կամ մեկ այլ բան,- հարց­րեց տղան:

-Չ­հա­վա­տաս, որ պետք լի­նի,- ա­սաց կի­նը,- բա­ցա­ռութ­յամբ ե­թե քեզ հա­մար չես ու­զում թարմ կաթ: Ես պատ­րաստ­վում եմ պաս­տե­րի­զաց­ված կա­թով կա­կաո պատ­րաս­տել:

-Ըն­տի՜ր է,- ա­սաց տղան:
­­Սառ­նա­րա­նում ե­ղած լի­մա­կան լո­բին և ­խո­զա­պուխ­տը տա­քաց­րեց, կա­կաո պատ­րաս­տեց և ­սե­ղա­նը գցեց: ­­Նա չհարց­րեց տղա­յին, թե որ­տեղ է նա ապ­րում, նրա ազ­գա­կան­նե­րից, կամ որ­ևէ այլ բան, որ կա­րող էր շփո­թեց­նել տղա­յին: ­­Փո­խա­րե­նը, մինչ ընթ­րում էին, նա պատ­մեց իր աշ­խա­տան­քի՝ հյու­րա­նո­ցի գե­ղեց­կութ­յան սրա­հի մա­սին, ո­րը բաց էր մնում շատ եր­կար, ինչ գործ էր ա­նում այն­տեղ, և­ ինչ­պես էին ա­մե­նա­տար­բեր կա­նայք գա­լիս ու գնում` շի­կա­հեր­ներ, կարմ­րա­հեր­ներ և­ իս­պա­նու­հի­ներ: ­­Հե­տո կտրեց իր տոր­թի կե­սը ու տվեց տղա­յին:

-Այս մի կտո՛րն էլ կեր, տղա՛ս,- ա­սաց նա:
Երբ կե­րել, վեր­ջաց­րել էին, ա­սաց.

-Իսկ հի­մա վերց­րո՛ւ այս տա­սը դո­լա­րը և գ­նի՛ր այդ կա­պույտ զամ­շե կո­շիկ­նե­րը: Իսկ հա­ջորդ ան­գամ չսխալ­վես սո­ղոս­կել իմ կամ մեկ ու­րի­շի դրա­մա­պա­նա­կի մեջ, ո­րով­հետև նման դի­վա­յին ձևով ձեռք բեր­ված կո­շիկ­նե­րը կցա­վեց­նեն ոտ­քերդ: ­­Հի­մա կա­րող եմ հան­գիստ լի­նել: ­­Բայց ու­զում եմ, տղա՛ս, որ այս­տե­ղից դուրս գա­լուց հե­տո էլ քեզ խե­լոք պա­հես:
Տ­ղա­յին մի­ջանց­քով ու­ղեկ­ցեց մինչև դռան մոտ և ­բա­ցեց այն:

-­­Բա­րի գի­շեր: ­­Խե­լոք կմնաս,- փո­ղո­ցին նա­յե­լով` ա­սաց նա:
Տ­ղան ցան­կա­նում էր «Շ­նոր­հա­կա­լութ­յուն, տի­կին»-ից բա­ցի է­լի ինչ-որ բան ա­սել տիկ­նո­ջը, բայց երբ թեք­վեց անկ­յու­նը, հետ նա­յեց դռան մոտ կանգ­նած խո­շո­րա­մար­մին կնո­ջը, որ­պես­զի ա­սի այդ խոս­քե­րը, չկա­րո­ղա­ցավ: ­­Նա հա­զիվ հասց­րեց ար­տա­բե­րել «Շ­նոր­հա­կա­լութ­յուն» բառը, մինչ նա կփա­կեր դու­ռը: Եվ այլևս եր­բեք չտե­սավ տիկ­նո­ջը:

­Թարգ­մա­նութ­յու­նը անգ­լե­րե­նից` ­­Գո­հար ­Ղա­սա­յա­նի

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *